HE 43/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuusselvityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki turvallisuusselvityksistä

Vahvistettu

08.03.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
177/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
178/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
179/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
180/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ulosottolain 3 luvun 34 g §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
181/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
182/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
183/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki turvallisuusselvityksistä

2. Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

4. Laki rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

5. Laki ulosottolain 3 luvun 34 g §:n muuttamisesta

6. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

7. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.05.2001 Päättynyt PTK 52/2001
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 26/2001 vp
Valmistunut

29.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-7. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2001 Päättynyt PTK 143/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.02.2002

Vastaus
EV 197/2001 vp