HE 43/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen terrorismin rahoituksen vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansainvälisen terrorismin rahoituksen torjumisesta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

28.07.2002

Säädöskokoelma
558/2002
Sopimussarja
73/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

28.07.2002

Säädöskokoelma
559/2002
Sopimussarja
75/2002
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Kansainvälinen terrorismin rahoituksen vastainen yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

28.07.2002

Säädöskokoelma
622/2002
Sopimussarja
74/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälisen terrorismin rahoituksen torjumisesta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kansainvälinen terrorismin rahoituksen vastainen yleissopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Lehto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.2002 Päättynyt PTK 39/2002
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2002 vp
Valmistunut

11.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy New Yorkissa 9 päivänä joulukuuta 1999 tehdyn kansainvälisen terrorismin rahoituksen torjumista koskevan yleissopimuksen, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2002 Päättynyt PTK 78/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2002 Päättynyt PTK 83/2002
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2002

Vastaus
EV 102/2002 vp