HE 43/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2009

Voimaantulo

15.06.2009

Säädöskokoelma
408/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2009

Voimaantulo

15.06.2009

Säädöskokoelma
409/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kemikaalilain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.2009 Päättynyt PTK 35/2009
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 4/2009 vp
Valmistunut

05.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotus muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 47/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.2009 Päättynyt PTK 48/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.2009 Päättynyt PTK 51/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.06.2009

Vastaus
EV 53/2009 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin