Valtiopaivaasia HE 43/2013

HE 43/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Vahvistettu

23.08.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
622/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maakaaren 2 luvun 14 §:n ja 9 a luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
623/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maakaaren muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.08.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
624/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki etuostolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
625/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

2. Laki maakaaren 2 luvun 14 §:n ja 9 a luvun 11 §:n muuttamisesta

3. Laki maakaaren muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

4. Laki etuostolain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.04.2013

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pulkkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.04.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2013 Päättynyt PTK 47/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/2013 vp
Valmistunut

31.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2013 Päättynyt PTK 64/2013 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2013 Päättynyt PTK 67/2013 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.2013

​​​​