Valtiopaivaasia HE 44/2001

HE 44/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden avioliittoa ja perimystä koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvien säännösten uudistamisesta

Päätökset

1. Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1226/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1227/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki perintökaaren muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1228/2001
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

4. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1229/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki avioliittolain muuttamisesta

2. Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

3. Laki perintökaaren muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.04.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2001 Päättynyt PTK 50/2001 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 20/2001 vp
Valmistunut

05.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään uusi 4. lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2001 Päättynyt PTK 115/2001 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2001 Päättynyt PTK 118/2001 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.2001