Valtiopaivaasia HE 44/2003

HE 44/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Yhdenvertaisuuslaki

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
21/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vähemmistövaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
22/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työsopimuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
23/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki merimieslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
24/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki valtion virkamieslain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
25/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
26/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhdenvertaisuuden turvaamisesta

2. Laki vähemmistövaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

3. Laki työsopimuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

4. Laki merimieslain muuttamisesta

5. Laki valtion virkamieslain 11 §:n muuttamisesta

6. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.09.2003

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2003 Keskeytetty PTK 58/2003 3
17.09.2003 Poistettu PTK 59/2003 29
18.09.2003 Päättynyt PTK 60/2003 28
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 7/2003 vp
Valmistunut

28.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/2003 vp
Valmistunut

23.10.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2003 Päättynyt PTK 103/2003 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.2003 Päättynyt PTK 107/2003 5 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.01.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin