HE 44/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
533/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merimieslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
534/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

2. Laki merimieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.04.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

18

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 4/2006 vp
Valmistunut

18.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteet LA 81/2003 vp, LA 80/2004 vp ja LA 33/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.05.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2006 Keskeytetty PTK 61/2006
31.05.2006 Päättynyt PTK 62/2006 1-4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2006 Keskeytetty PTK 65/2006
06.06.2006 Päättynyt PTK 66/2006 1-2
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.2006

Vastaus
EV 59/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot