Valtiopaivaasia HE 44/2006

HE 44/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
533/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merimieslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
534/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

2. Laki merimieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2006

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.04.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006 18
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 4/2006 vp
Valmistunut

18.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteet LA 81/2003 vp, LA 80/2004 vp ja LA 33/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.05.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2006 Keskeytetty PTK 61/2006 4
31.05.2006 Päättynyt PTK 62/2006 1 1-4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2006 Keskeytetty PTK 65/2006 10
06.06.2006 Päättynyt PTK 66/2006 1 1-2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.2006

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot