Valtiopaivaasia HE 44/2011

HE 44/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain, kansaneläkelain 56 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain ja vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki takuueläkkeestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1328/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansaneläkelain 56 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1329/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1330/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1331/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki takuueläkkeestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki kansaneläkelain 56 §:n muuttamisesta

3. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.2011

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2011 Päättynyt PTK 45/2011 10
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 9/2011 vp
Valmistunut

10.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 1., 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/2011 vp
Valmistunut

01.11.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2011 Päättynyt PTK 70/2011 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2011 Päättynyt PTK 73/2011 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2011