Valtiopaivaasia HE 44/2013

HE 44/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n sekä Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.08.2013

Säädöskokoelma
501/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.08.2013

Säädöskokoelma
502/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n muuttamisesta

2. Laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.04.2013

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Paaermaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.04.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2013 Päättynyt PTK 47/2013 3
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 5/2013 vp
Valmistunut

17.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.2013 Päättynyt PTK 56/2013 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2013 Päättynyt PTK 59/2013 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.06.2013