HE 45/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi rikoslain 1 luvun 13 §:n sekä 29 luvun 5 ja 9 §:n muuttamisesta

Huomautus

Tarkistettu nimike: 2) Laki rikoslain 1 ja 29 luvun muuttamisesta, EV 103/1998 vp

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

17.10.2002

Säädöskokoelma
833/2002
Sopimussarja
84/2002
Päätös

Hyväksytty

2) Laki rikoslain 1 ja 29 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
814/1998
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty yleissopimus yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta

Asetuksen voimaantulo

17.10.2002

Säädöskokoelma
834/2002
Sopimussarja
85/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

2) Laki rikoslain 1 luvun 13 §:n sekä 29 luvun 5 ja 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty yleissopimus yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1998 Päättynyt PTK 64/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/1998 vp
Valmistunut

24.09.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 116/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.1998 Päättynyt PTK 117/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.1998 Päättynyt PTK 118/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1998 Päättynyt PTK 122/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.1998

Vastaus
EV 103/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

LaVM:n 1. ja 2. ponsi