Valtiopaivaasia HE 45/2001

HE 45/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta

3. Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.04.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lindstedt

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2001 Päättynyt PTK 50/2001 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 33/2002 vp
Valmistunut

12.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-3. lakiehdotus hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 27/2001 vp
Valmistunut

13.06.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 201/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2003 Poistettu PTK 203/2002 7
13.02.2003 Päättynyt PTK 204/2002 7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002 15
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.03.2003