Valtiopaivaasia HE 45/2002

HE 45/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.2002

Voimaantulo

01.08.2002

Säädöskokoelma
630/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 4 ja 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.2002

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
631/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.2002

Voimaantulo

01.08.2002

Säädöskokoelma
632/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.2002

Voimaantulo

01.08.2002

Säädöskokoelma
633/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki työaikalain 2 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
634/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

4. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

5. Laki työaikalain 2 ja 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.04.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.2002 Pantu pöydälle PTK 39/2002 4
11.04.2002 Päättynyt PTK 41/2002 4
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 18/2002 vp
Valmistunut

11.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1.-4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 6/2002 vp
Valmistunut

21.05.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2002 Päättynyt PTK 78/2002 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2002 Päättynyt PTK 83/2002 22
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2002