Valtiopaivaasia HE 45/2003

HE 45/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
925/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
926/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta

2. Laki työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.09.2003

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2003 Poistettu PTK 58/2003 4
17.09.2003 Poistettu PTK 59/2003 30
18.09.2003 Päättynyt PTK 60/2003 29
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 2/2003 vp
Valmistunut

03.10.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 75/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.10.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2003 Päättynyt PTK 76/2003 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.2003 Päättynyt PTK 77/2003 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2003