HE 45/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja laiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
713/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
714/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

2. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Backman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.04.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.04.2004 Päättynyt PTK 45/2004
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2004 vp
Valmistunut

17.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 140 § ja 2. lakiehdotuksen 34 § muutettuina, ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2004 Päättynyt PTK 78/2004 7-10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2004 Keskeytetty PTK 80/2004
22.06.2004 Päättynyt PTK 81/2004 1-3
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2004

Vastaus
EV 111/2004 vp