Valtiopaivaasia HE 45/2005

HE 45/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Työntekijän eläkelaki

Vahvistettu

19.05.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
395/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki

Vahvistettu

19.05.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
396/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki Eläketurvakeskuksesta

Vahvistettu

19.05.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
397/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

5. Laki rikoslain 29 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
398/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Työntekijän eläkelaki

2. Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki

3. Laki Eläketurvakeskuksesta

4. Laki työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta

5. Laki rikoslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2005

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.2005 Päättynyt PTK 45/2005 12
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/2006 vp
Valmistunut

02.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hylätään, että 1.-3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 31/2003 vp, LA 24/2004 vp, LA 66/2004 vp, LA 127/2004 vp ja LA 31/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 30/2005 vp
Valmistunut

06.10.2005

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 19/2005 vp
Valmistunut

26.10.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 6/2005 vp
Valmistunut

17.06.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 19/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2006 Keskeytetty PTK 20/2006 5
10.03.2006 Päättynyt PTK 22/2006 1 1, 2
Päätös

1.- 3. ja 5. lakiehdotus hyväksyttiin ja 4. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.2006 Keskeytetty PTK 23/2006 6
15.03.2006 Päättynyt PTK 24/2006 2 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. - 3. ja 5. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 198 §:n 1 kohdasta, 199 §:n 1 momentista ja 218 §:stä sekä 2. lakiehdotuksen 19 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2006

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot