Valtiopaivaasia HE 45/2006

HE 45/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n sekä työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
547/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
548/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n muuttamisesta

2. Laki työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2006

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.04.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006 19
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 5/2006 vp
Valmistunut

23.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 15/2006 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.05.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2006 Päättynyt PTK 61/2006 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2006 Päättynyt PTK 65/2006 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.2006

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​