HE 45/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
575/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki holhoustoimesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
576/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
577/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä

2. Laki holhoustoimesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

3. Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.2008 Päättynyt PTK 45/2008
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2008 vp
Valmistunut

10.06.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 13 § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.2008 Keskeytetty PTK 66/2008
12.06.2008 Päättynyt PTK 67/2008 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2008

Vastaus
EV 78/2008 vp