Valtiopaivaasia HE 45/2008

HE 45/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
575/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki holhoustoimesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
576/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
577/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä

2. Laki holhoustoimesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

3. Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.04.2008

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.2008 Päättynyt PTK 45/2008 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2008 vp
Valmistunut

10.06.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 13 § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2008 Keskeytetty PTK 66/2008 8
12.06.2008 Päättynyt PTK 67/2008 2 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2008