HE 45/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.06.2012

Säädöskokoelma
1405/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.06.2012

Säädöskokoelma
1406/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.06.2012

Säädöskokoelma
1407/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista

2. Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista

3. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wallin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011
13.10.2011 Päättynyt PTK 52/2011
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 9/2011 vp
Valmistunut

18.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 9 ja 10 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2011 Päättynyt PTK 74/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2011

Vastaus
EV 59/2011 vp