HE 46/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

17.10.2002

Säädöskokoelma
835/2002
Sopimussarja
86/2002
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

28.09.2005

Säädöskokoelma
864/2005
Sopimussarja
97/2005
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rikoslain 16 ja 40 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
815/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvä pöytäkirja

Asetuksen voimaantulo

17.10.2002

Säädöskokoelma
836/2002
Sopimussarja
87/2002
Päätös

Hyväksytty

Asetuksen voimaantulo

28.09.2005

Säädöskokoelma
736/2005
Sopimussarja
98/2005
Päätös

Hyväksytty

2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla tehty sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskeva yleissopimus

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

2) Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

3) Laki rikoslain 16 ja 40 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvä pöytäkirja

2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla tehty sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskeva yleissopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1998 Päättynyt PTK 64/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/1998 vp
Valmistunut

24.09.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 116/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.1998 Päättynyt PTK 117/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.1998 Päättynyt PTK 118/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1998 Päättynyt PTK 122/1998

Asian käsittely on yhdistetty

HE 102/1998 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.1998

Vastaus
EV 106/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

LaVM:n 1.-8. ponsi