HE 46/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
700/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
701/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
702/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
703/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lääkelain muuttamisesta

2. Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

3. Laki lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.2002 Päättynyt PTK 39/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2002 vp
Valmistunut

05.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1., 2. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että toimenpidealoite TPA 202/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.2002 Päättynyt PTK 77/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2002 Päättynyt PTK 83/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1., 2. ja 4. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan - 1. lakiehdotuksen 19 §:stä, 32 §:n 1 momentista, 35 §:n 2 momentista, 52 §:n 5 momentista, 55 a §:stä, 58 §:n 1 momentista, 66 §:stä, 80 a §:stä, 84 a §:stä, 87 §:n 4 momentista, 91 §:n 1 momentista, 92 §:stä, 92 a §:stä, 102 §:n 1 momentista, Lääkelaitoksen määräystenantovaltuuksista ja voimaantulosäännöksestä, - 2. lakiehdotuksen 9 §:n 1 momentista ja voimaantulosäännöksestä, sekä - 4. lakiehdotuksen 9 §:n 1 momentista ja voimaantulosäännöksestä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2002

Vastaus
EV 91/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot