HE 46/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
679/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
680/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
681/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
682/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2. Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

3. Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain kumoamisesta

4. Laki valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liuksia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.04.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.04.2004 Päättynyt PTK 45/2004
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/2004 vp
Valmistunut

17.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 18 b §, 18 c § ja voimaantulosäännös sekä 4. lakiehdotuksen voimaantulosäännös muutettuina, että lakialoite LA 10/2004 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2004 Päättynyt PTK 78/2004 11-15
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2004

Vastaus
EV 112/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot