Valtiopaivaasia HE 46/2004

HE 46/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
679/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
680/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
681/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
682/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2. Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

3. Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain kumoamisesta

4. Laki valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.04.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liuksia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.04.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.2004 Päättynyt PTK 45/2004 2
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/2004 vp
Valmistunut

17.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 18 b §, 18 c § ja voimaantulosäännös sekä 4. lakiehdotuksen voimaantulosäännös muutettuina, että lakialoite LA 10/2004 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2004 Päättynyt PTK 78/2004 3 11-15
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2004

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot