HE 46/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
471/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
472/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

2. Laki Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.2008 Päättynyt PTK 45/2008
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/2008 vp
Valmistunut

21.05.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.05.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.2008 Päättynyt PTK 59/2008
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2008 Päättynyt PTK 62/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.06.2008

Vastaus
EV 53/2008 vp