HE 46/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
629/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.04.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.04.2010 Päättynyt PTK 36/2010
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 9/2010 vp
Valmistunut

04.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 47/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.2010 Päättynyt PTK 48/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.05.2010 Päättynyt PTK 54/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.2010

Vastaus
EV 70/2010 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin