Valtiopaivaasia HE 46/2011

HE 46/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansalaisaloitelaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Kansalaisaloitelaki

Vahvistettu

13.01.2012

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
12/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Kansalaisaloitelaki

2. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.10.2011

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Majuri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011 5
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011 5
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011 5
13.10.2011 Pantu pöydälle PTK 52/2011 6
19.10.2011 Päättynyt PTK 55/2011 2
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 6/2011 vp
Valmistunut

29.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 2. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2011 Päättynyt PTK 78/2011 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2011 Päättynyt PTK 81/2011 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, 1. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2011

​​​​