HE 47/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
766/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Jäppinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.04.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.2004 Päättynyt PTK 44/2004
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/2004 vp
Valmistunut

26.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 59/2004 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.2004 Päättynyt PTK 67/2004 1-3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004 2, 3
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 18 §:n 3 ja 4 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.2004

Vastaus
EV 68/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot