Valtiopaivaasia HE 47/2006

HE 47/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki aravalain muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
715/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
716/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
717/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
718/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
719/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
720/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aravalain muuttamisesta

2. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

3. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki omistusasuntojen korkotuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

5. Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 7 §:n muuttamisesta

6. Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon takauslainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2006

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Gentz

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.04.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006 21
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 4/2006 vp
Valmistunut

31.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1., ja 4.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 14/2006 vp
Valmistunut

12.05.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2006 Päättynyt PTK 65/2006 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2006 Päättynyt PTK 68/2006 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2006

​​​​