HE 47/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

30.06.2010

Säädöskokoelma
611/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sivonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.04.2010 Päättynyt PTK 43/2010
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 18/2010 vp
Valmistunut

11.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvalio kunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 51/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.2010 Päättynyt PTK 52/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2010 Päättynyt PTK 56/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.06.2010

Vastaus
EV 78/2010 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin