Valtiopaivaasia HE 47/2011

HE 47/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.01.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
21/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Adoptiolaki

Vahvistettu

20.01.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
22/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
23/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
24/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
25/2012
Päätös

Hyväksytty

6. Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
26/2012
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rikosrekisterilain 4 a ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
27/2012
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rikoslain 22 ja 25 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
28/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 13 ja 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
29/2012
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Eurooppalainen yleissopimus lasten adoptiosta, (uudistettu), Strasbourg, 27.11.2008

Asetuksen voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
388/2012
Sopimussarja
39/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Yleissopimuksen 27 artiklan 1 kappaleen mukainen varauma

Asetuksen voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
388/2012
Sopimussarja
39/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Adoptiolaki

3. Laki avioliittolain muuttamisesta

4. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

6. Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

7. Laki rikosrekisterilain 4 a ja 6 §:n muuttamisesta

8. Laki rikoslain muuttamisesta

9. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 13 ja 38 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Eurooppalainen yleissopimus lasten adoptiosta, (uudistettu), Strasbourg, 27.11.2008

2. Yleissopimuksen 27 artiklan 1 kappaleen mukainen varauma

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.10.2011

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Antila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011 6
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011 6
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011 6
13.10.2011 Päättynyt PTK 52/2011 8
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/2011 vp
Valmistunut

30.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen, että eduskunta hyväksyy tehtäväksi hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen 27 artiklan 1 kappaleen mukaisen varauman, että 1., 3.-7. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 2. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15/2011 vp
Valmistunut

22.11.2011

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 11/2011 vp
Valmistunut

17.11.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 78/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2011 Keskeytetty PTK 79/2011 3
02.12.2011 Päättynyt PTK 80/2011 5 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2011 Päättynyt PTK 81/2011 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja varauman. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen hyväksymiseen sekä hallituksen esityksessä ehdotetun varauman tekemiseen, että näistä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2011