Valtiopaivaasia HE 47/2012

HE 47/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
386/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.05.2012

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Koponen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.05.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.2012 Päättynyt PTK 54/2012 5
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/2012 vp
Valmistunut

06.06.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.2012 Päättynyt PTK 63/2012 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2012 Päättynyt PTK 64/2012 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.2012