Valtiopaivaasia HE 47/2014

HE 47/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta sekä elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
294/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
295/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta

2. Laki elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.04.2014

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rämänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.2014 Päättynyt PTK 45/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 29/2014 vp
Valmistunut

06.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 51/2014 vp
Valmistunut

19.12.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.2015 Päättynyt PTK 152/2014 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2015 Päättynyt PTK 155/2014 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että maa- ja metsätalousvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.02.2015

​​​​