Valtiopaivaasia HE 48/1997

HE 48/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 7 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki rikoslain 7 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
751/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
752/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

08.08.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
753/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
754/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
755/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain 7 luvun muuttamisesta

2) Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 §:n 2 momentin kumoamisesta

4) Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

5) Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 58/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/1997 vp
Valmistunut

03.06.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 83/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1997 Päättynyt PTK 84/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1997 Keskeytynyt PTK 85/1997
11.06.1997 Päättynyt PTK 86/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1997 Poistettu PTK 92/1997
16.06.1997 Päättynyt PTK 93/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1997