HE 48/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vaalilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Vaalilaki

Vahvistettu

02.10.1998

Voimaantulo

08.10.1998

Säädöskokoelma
714/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.10.1998

Voimaantulo

08.10.1998

Säädöskokoelma
715/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.10.1998

Voimaantulo

08.10.1998

Säädöskokoelma
716/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Vaalilaki

2) Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain muuttamisesta

3) Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.1998 Päättynyt PTK 62/1998

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/1998 vp
Valmistunut

10.09.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.09.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 104/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.09.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.1998 Päättynyt PTK 105/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.1998 Keskeytynyt PTK 107/1998
18.09.1998 Päättynyt PTK 108/1998 1, 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.1998 Päättynyt PTK 109/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.09.1998

Vastaus
EV 89/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PeVM, 2