HE 48/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annettujen lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
549/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
550/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Virkkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.2000 Päättynyt PTK 67/2000
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 11/2000 vp
Valmistunut

24.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2000 Päättynyt PTK 77/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2000 Päättynyt PTK 78/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.05.2000

Vastaus
EV 64/2000 vp