HE 48/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä eräiden sen muutosten voimaantulosäännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.09.2001

Voimaantulo

15.09.2001

Säädöskokoelma
775/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

07.09.2001

Voimaantulo

15.09.2001

Säädöskokoelma
776/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

07.09.2001

Voimaantulo

15.09.2001

Säädöskokoelma
777/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 6 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

07.09.2001

Voimaantulo

15.09.2001

Säädöskokoelma
778/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki eräiden valtion toimintojen kunnallistamista koskevien eräiden lakien ja säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

07.09.2001

Voimaantulo

15.09.2001

Säädöskokoelma
779/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2. Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

3. Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

4. Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 6 momentin kumoamisesta

5. Laki eräiden valtion toimintojen kunnallistamista koskevien eräiden lakien ja säännösten kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Peltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.2001 Päättynyt PTK 50/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/2001 vp
Valmistunut

22.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina paitsi 4. lakiehdotuksen 2 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.2001 Päättynyt PTK 66/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.2001 Päättynyt PTK 70/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.2001

Vastaus
EV 62/2001 vp