HE 48/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllistymisen ja muutosturvan toimintamalliin liittyväksi lainsäädännöksi

(Lisäbudjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työsopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
456/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
457/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
458/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
459/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
460/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
461/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsopimuslain muuttamisesta

2. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

3. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

4. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

5. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.2005 Päättynyt PTK 45/2005
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 6/2005 vp
Valmistunut

03.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.2005 Keskeytetty PTK 68/2005
08.06.2005 Päättynyt PTK 69/2005 3-8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.2005 Päättynyt PTK 72/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.2005

Vastaus
EV 79/2005 vp