HE 48/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
125/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
126/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
127/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
128/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

2. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta

3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Viestintäneuvos Ristola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.2008 Päättynyt PTK 45/2008
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 19/2008 vp
Valmistunut

12.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 29/2008 vp
Valmistunut

13.11.2008

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 32/2008 vp
Valmistunut

13.11.2008

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 14/2008 vp
Valmistunut

12.06.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 12/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.02.2009 Keskeytetty PTK 13/2009
25.02.2009 Päättynyt PTK 14/2009 1-3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2009 Keskeytetty PTK 17/2009
04.03.2009 Päättynyt PTK 18/2009 1-4
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.03.2009

Vastaus
EV 3/2009 vp