Valtiopaivaasia HE 48/2008

HE 48/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
125/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
126/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
127/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
128/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

2. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta

3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.04.2008

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Viestintäneuvos Ristola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.2008 Päättynyt PTK 45/2008 6
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 19/2008 vp
Valmistunut

12.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 29/2008 vp
Valmistunut

13.11.2008

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 32/2008 vp
Valmistunut

13.11.2008

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 14/2008 vp
Valmistunut

12.06.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 12/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2009 Keskeytetty PTK 13/2009 1
25.02.2009 Päättynyt PTK 14/2009 1 1-3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2009 Keskeytetty PTK 17/2009 2
04.03.2009 Päättynyt PTK 18/2009 1 1-4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.03.2009

Vastaus
EV 3/2009 vp