HE 49/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vähittäiskaupan aukioloajoista ja elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 23 kohdan kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista

Vahvistettu

28.12.2000

Voimaantulo

15.01.2001

Säädöskokoelma
1297/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 23 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

28.12.2000

Voimaantulo

15.01.2001

Säädöskokoelma
1298/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vähittäiskaupan aukioloajoista

2. Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 23 kohdan kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Karhu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.2000 Pantu pöydälle PTK 67/2000
17.05.2000 Päättynyt PTK 68/2000
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 32/2000 vp
Valmistunut

23.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteisiin LA 59/2000 vp ja LA 62/2000 vp sisältyvät lakiehdotukset hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 145/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2000 Päättynyt PTK 147/2000 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2000 Poistettu PTK 151/2000
01.12.2000 Keskeytetty PTK 152/2000
05.12.2000 Päättynyt PTK 156/2000 3
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2000

Vastaus
EV 176/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot