HE 49/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle päästökauppalaiksi sekä laeiksi ympäristönsuojelulain 43 §:n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Päästökauppalaki

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

04.08.2004

Säädöskokoelma
683/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ympäristönsuojelulain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

04.08.2004

Säädöskokoelma
684/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

04.08.2004

Säädöskokoelma
685/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Päästökauppalaki

2. Laki ympäristönsuojelulain 43 §:n muuttamisesta

3. Laki Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Janka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.04.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.2004 Keskeytetty PTK 44/2004
22.04.2004 Päättynyt PTK 46/2004
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 14/2004 vp
Valmistunut

21.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 44/2004 vp hylätään sekä että hyväksytään kolme lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 14/2004 vp
Valmistunut

18.05.2004

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 18/2004 vp
Valmistunut

26.05.2004

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.06.2004 Keskeytetty PTK 81/2004
23.06.2004 Päättynyt PTK 82/2004 45-51
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.06.2004 Päättynyt PTK 83/2004 4-6
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 13 §:n 3 momentin 1 kohdasta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2004

Vastaus
EV 113/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot