HE 49/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kosmeettisista valmisteista ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kosmeettisista valmisteista

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

11.07.2013

Säädöskokoelma
492/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

11.07.2013

Säädöskokoelma
493/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kosmeettisista valmisteista

2. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.2013 Päättynyt PTK 51/2013
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 14/2013 vp
Valmistunut

24.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2013 Päättynyt PTK 61/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.2013 Päättynyt PTK 63/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.06.2013

Vastaus
EV 72/2013 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin