HE 5/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 44 luvun 11 §:n sekä poliisilain 23 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
804/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
805/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki poliisilain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.09.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
806/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta

3. Laki poliisilain 23 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Normia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.2003 Päättynyt PTK 29/2003
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/2003 vp
Valmistunut

10.06.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 34/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.2003 Päättynyt PTK 35/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2003 Päättynyt PTK 40/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2003

Vastaus
EV 12/2003 vp