HE 5/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
211/2006
Päätös

Hyväksytty kiireellisenä

2. Laki puolustusvoimista annetun lain 2 ja 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
212/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
213/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
214/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
215/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
216/2006
Päätös

Hyväksytty

7. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
217/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta

2. Laki puolustusvoimista annetun lain 2 ja 9 a §:n muuttamisesta

3. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

4. Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

5. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

6. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

7. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kipinoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.02.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.02.2006 Päättynyt PTK 11/2006
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 1/2006 vp
Valmistunut

10.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että muutettu 1. lakiehdotus hyväksytään perustuslain 73 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 6/2006 vp
Valmistunut

03.03.2006

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 1/2006 vp
Valmistunut

02.03.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.2006 Keskeytetty PTK 24/2006
16.03.2006 Päättynyt PTK 25/2006 3-5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.03.2006 Keskeytetty PTK 26/2006
24.03.2006 Päättynyt PTK 29/2006 1
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Asian ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus julistettiin kiireelliseksi ja hyväksyttiin, 2. - 7. lakiehdotus hyväksyttiin.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

1. lakiehdotus perustuslaki 73 §, 2.-7. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä lukuun ottamatta 1. lakiehdotusta, joka käsitellään perustuslain 73 §:ssä säädetyssä perustuslainsäätämisjärjestyksessä, jollei valiokunnan sen 2 §:n 1 momentista ja 14 §:stä esittämiä valtiosääntöoikeudellisia huomautuksia oteta asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1. lakiehdotus perustuslaki 73 § 2 momentti, 2.-7. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.03.2006

Vastaus
EV 22/2006 vp