HE 5/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
908/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Brisson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.2011 Päättynyt PTK 12/2011
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 1/2011 vp
Valmistunut

21.06.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.06.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 19/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.6.2011 pidettävään toiseen täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.06.2011 Päättynyt PTK 21/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.06.2011 Päättynyt PTK 23/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.07.2011

Vastaus
EV 7/2011 vp