HE 5/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
267/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Leinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.02.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.2014 Päättynyt PTK 10/2014
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/2014 vp
Valmistunut

04.03.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.03.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 19/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.03.2014 Päättynyt PTK 20/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2014 Päättynyt PTK 22/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.03.2014

Vastaus
EV 14/2014 vp