HE 50/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1024/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Myllynpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.09.1999 Päättynyt PTK 51/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/1999 vp
Valmistunut

21.09.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.09.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.9.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.1999 Päättynyt PTK 58/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.1999 Päättynyt PTK 59/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.1999 Päättynyt PTK 63/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.10.1999

Vastaus
EV 26/1999 vp