Valtiopaivaasia HE 50/2004

HE 50/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslaiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Sairausvakuutuslaki

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1224/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Sairausvakuutuslaki

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.04.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.04.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.2004 Päättynyt PTK 45/2004 3
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2004 vp
Valmistunut

11.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 11/2003 vp, LA 34/2003 vp, LA 55/2003 vp, LA 62/2003 vp, LA 75/2003 vp, LA 80/2003 vp, LA 82/2003 vp, LA 102/2003 vp, LA 108/2003 vp, LA 139/2003 vp, LA 161/2003 vp, LA 6/2004 vp, LA 36/2004 vp, LA 74/2004 vp, LA 79/2004 vp, LA 97/2004 vp, LA 107/2004 vp, LA 112/2004 vp ja LA 121/2004 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 3/2003 vp, TPA 40/2003 vp, TPA 73/2003 vp, TPA 34/2004 vp, TPA 41/2004 vp ja TPA 77/2004 vp hylätään ja että hyväksytään lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 33/2004 vp
Valmistunut

28.10.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2004 Keskeytetty PTK 122/2004 3
18.11.2004 Päättynyt PTK 123/2004 2 1-11
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2004 Keskeytetty PTK 125/2004 7
24.11.2004 Päättynyt PTK 126/2004 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, hallituksen esitykseen HE 50/2004 vp sisältyvä lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 3 luvun 6 §:stä, 15 luvun 16 §:n 1 momentista, 15 luvun 20 §:n 1 ja 3 momentista, 16 luvun 1 §:n 1 momentista ja 17 luvun 7 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2004