Valtiopaivaasia HE 50/2006

HE 50/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

(Hankintalaki )

Päätökset

1. Laki julkisista hankinnoista

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
348/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
349/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisista hankinnoista

2. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.04.2006

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pekkala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.04.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2006 Päättynyt PTK 46/2006 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 26/2006 vp
Valmistunut

12.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään 3 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 25/2006 vp
Valmistunut

08.06.2006

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 24/2006 vp
Valmistunut

19.10.2006

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 13/2006 vp
Valmistunut

30.05.2006

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 29/2006 vp
Valmistunut

29.09.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.2007 Keskeytetty PTK 138/2006 1
10.01.2007 Päättynyt PTK 139/2006 4 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.01.2007 Päättynyt PTK 142/2006 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.03.2007

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin