HE 50/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
524/2009
Päätös

Hyväksytty

lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
525/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
526/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työntekijän eläkelain 206 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
527/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun

lain muuttamisesta

2. Laki verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

3. Laki työntekijän eläkelain 206 §:n muuttamisesta

4. Laki yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Posio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.04.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.2009 Päättynyt PTK 37/2009
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 5/2009 vp
Valmistunut

13.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 53/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.2009 Keskeytetty PTK 54/2009
20.05.2009 Päättynyt PTK 55/2009 1-3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2009 Päättynyt PTK 56/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.2009

Vastaus
EV 62/2009 vp