Valtiopaivaasia HE 50/2010

HE 50/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki takuueläkkeestä

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
703/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansaneläkelain 35 ja 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
704/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 ja 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
705/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
706/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n ja 11 luvun 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
707/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
708/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
709/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki elatustukilain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
710/2010
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
711/2010
Päätös

Hyväksytty

10. Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
712/2010
Päätös

Hyväksytty

11. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
713/2010
Päätös

Hyväksytty

12. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
714/2010
Päätös

Hyväksytty

13. Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
715/2010
Päätös

Hyväksytty

14. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
716/2010
Päätös

Hyväksytty

15. Laki työntekijän eläkelain 120 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
717/2010
Päätös

Hyväksytty

16. Laki merimieseläkelain 117 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
718/2010
Päätös

Hyväksytty

17. Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
719/2010
Päätös

Hyväksytty

18. Laki kunnallisen eläkelain 126 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
720/2010
Päätös

Hyväksytty

19. Laki valtion eläkelain 122 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
721/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki takuueläkkeestä

2. Laki kansaneläkelain 35 ja 70 §:n muuttamisesta

3. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 ja 41 §:n muuttamisesta

4. Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

5. Laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n ja 11 luvun 14 §:n muuttamisesta

6. Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 6 §:n muuttamisesta

7. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

8. Laki elatustukilain 21 §:n muuttamisesta

9. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

10. Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

11. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

12. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta

13. Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

14. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

15. Laki työntekijän eläkelain 120 §:n muuttamisesta

16. Laki merimieseläkelain 117 §:n muuttamisesta

17. Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta

18. Laki kunnallisen eläkelain 126 §:n muuttamisesta

19. Laki valtion eläkelain 122 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.04.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Johtaja Backman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2010 Päättynyt PTK 43/2010 15
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/2010 vp
Valmistunut

19.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 81/2008 vp, LA 27/2010 vp ja LA 29/2010 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.2010 Keskeytetty PTK 56/2010 9
01.06.2010 Päättynyt PTK 58/2010 3 17,18
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2010 Päättynyt PTK 62/2010 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.2010

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​