HE 50/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
649/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
650/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
651/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

2. Laki Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

3. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Rajala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.2014 Päättynyt PTK 45/2014
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 7/2014 vp
Valmistunut

10.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.2014 Päättynyt PTK 65/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

27

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2014

Vastaus
EV 75/2014 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin