Valtiopaivaasia HE 51/2007

HE 51/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

16.10.2012

Säädöskokoelma
1382/2007
Sopimussarja
71/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1383/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 25 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1384/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 34 ja 67 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1385/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1386/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki pakkokeinolain 1 luvun 8 §:n ja 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1387/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva Pohjoismaiden välinen sopimus (Pohjoismainen pidätysmääräys)

Asetuksen voimaantulo

16.10.2012

Säädöskokoelma
515/2012
Sopimussarja
72/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä

3. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 25 ja 33 §:n muuttamisesta

4. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

5. Laki huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan annetun lain 13 §:n muuttamisesta

6. Laki pakkokeinolain 1 luvun 8 §:n ja 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva Pohjoismaiden välinen sopimus (Pohjoismainen pidätysmääräys)

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.08.2007

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rautio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.09.2007 Päättynyt PTK 46/2007 12
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2007 vp
Valmistunut

21.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Kööpenhaminassa 15 päivänä joulukuuta 2005 tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys), että 1. ja 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 84/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2007 Päättynyt PTK 85/2007 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2007 Päättynyt PTK 87/2007 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2007

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​